اعتلای فرزندان ایران،آرزوی خیرمدرسه سازسیب وسورانی
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ساعت ۰۸:۱۶:۲۳
کد مطلب: 18101
 
حاج محمدعارف دهانی خیرمدرسه سازی است که تصمیم به ساخت یک واحدآموزشی شش کلاسه دراین منطقه گرفته است.
 

به گزارش سیب وسوران،حاج محمدعارف دهانی که ازاهالی شهرستان سب وسوران است ،پس ازسال هازندگی درخارج ازکشوربه میهن خویش بازگشته ، طی مدت کوتاه دل مشغولی های خویش راتحصیل کسب دانش فرزندان سرزمین خویش دیده است وتصمیم به ساخت یک واحدآموزشی  شش  کلاسه دراین منطقه  گرفته است.

اورنج ومرارت دختران وپسران منطقه خویش را خوب لمس کرده واین شرایط راشایسته دانش آموزان اولیای مدرسه ندانسته وکمرهمت بسته تا ازدل ها پل بسازد.

اوبا ندای دل آمده است وبه یادمی آوردرنج ها ومرارت هایی که خودش درسال های دوربرای رفتن به مدرسه دیده وامروزعهدی راکه با خودبسته به اجرادرآورده است.و می خواهدنامش رابرای همیشه درصحیفه نام آوران بلوچ جاودانه سازد.

اومی گوید:این دانش آموزان نباید دردوران تحصیل دغدغه مکانی داشته باشندوفقط به کسب علم بپردازندواین ماهستیم که بایداین دغدغه ها را برطرف کنیم وباتدبیر بخشی ازدرآمد خویش رادرشهروروستاومنطقه ای که به آن تعلق داریم هزینه کنیم زیرانتایج آن بسیارروشن است.

 
 
 


معادله امنیتی: *